ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವಂತಹ ರುಚಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಪೈರು/ಹೂ ದಾಲ್/ spring onion dal fry.

ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವಂತಹ ರುಚಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಪೈರು/ಹೂ ದಾಲ್/ spring onion dal fry.

Description :

spring onion dal fry ingredients ************ spring onion 2 cut tur dal 1/2 Cup tomato 1 turmeric powder 1/4 teaspoon oil 2 teaspoon butter 1 teaspoon curry …


Rated

Date Published 2020-11-26 07:02:48
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..