ಸಾಫ್ಟ್ ರವೆ ಕಡುಬು ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಚಟ್ನಿ/ Diabetic friendly Recipes/Rave Kadabu Menthya Chutney

ಸಾಫ್ಟ್ ರವೆ ಕಡುಬು ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಚಟ್ನಿ/ Diabetic friendly Recipes/Rave Kadabu Menthya Chutney

Description :

Namma adige, kannada cooking channel, Recipes in kannada, In today’s video i will be showing most healthiest recipe, Steamed rava dumplings and spicy menthya chuntey both recipes mouth watering and also healthy

Ingredients for Rava kadbu/Rava dumplings
Rava 1 cup
Grated fresh coconut
salt

Menthya chutney

Channa dal/kadlebele 2 to 3 Tbsp
Methi seeds 1 Tsp
Garlic pods 2 to 3
Tamarind
Red chillies dried 4 to 5
Jaggery
salt
Grated fresh coconut


Rated 4.84

Date Published 2020-11-26 02:30:00
Likes 1049
Views 32194
Duration 6:17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..