ಗರಿಗರಿ ಮಸಾಲ ದೋಸೆಗೆ ಹೀಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ- ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಆದ್ರೂ ಮೆತ್ತಗೆ ಆಗಲ್ಲ/Super Crispy Masala Dosa

ಗರಿಗರಿ ಮಸಾಲ ದೋಸೆಗೆ ಹೀಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ- ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಆದ್ರೂ ಮೆತ್ತಗೆ ಆಗಲ್ಲ/Super Crispy Masala Dosa

Description :

Hello Friends, in this video i will be sharing perfect dosa batter for Crispy Masala dosa /Butter dosa/Paper dosa Ingredients Raw Rice 1 and half cup Boiled rice …


Rated

Date Published 2021-01-16 02:30:01
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..