ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್ ದೋಸೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ/Super Soft Dosa in 10Mins

ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್ ದೋಸೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ/Super Soft Dosa in 10Mins

Description :

Hello Everyone, Welcome to my channel ‘Namma Adige’, quick and easy recipes in kannada..today’s recipe is super simple breakfast recipe..instant dosa in 10mins, No rice, no fermentation and no flour dosa, easy and quick recipe

Ingredients
Rava/sooji 1 glass
curd half glass
salt
Eno 1 Tsp


Rated 4.92

Date Published 2021-09-14 02:30:06
Likes 176
Views 2424
Duration 3:1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..