രുചിയും മണവും ഒന്ന് വേറെ തന്നെ ഇനി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇതുപോലെ ദം ചെയ്തു നോക്കൂ ||Chicken Dum Biryani

രുചിയും മണവും ഒന്ന് വേറെ തന്നെ ഇനി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇതുപോലെ ദം ചെയ്തു നോക്കൂ ||Chicken Dum Biryani

Description :

FOR THE CHICKEN Chicken – 750g Coconut oil Garlic – 8 big cloves Ginger – 1 big piece Onion – 1 big Green chilli – to taste Turmeric powder – ½ tbsp Chilly …


Rated

Date Published 2020-11-17 10:32:11
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..