പാത്രം കാലിയാകുന്ന വഴി അറിയില്ല ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ || Restaurant Style Chicken Curry Recipe

പാത്രം കാലിയാകുന്ന വഴി അറിയില്ല ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ || Restaurant Style Chicken Curry Recipe

Description :

Chicken – 1 kg Onion – 2 big Salt – to taste Ginger – 1 big piece Garlic – 1 bulb Coriander leaves – a big bunch Turmeric powder – ¾ tbsp Coriander powder – 2 …


Rated

Date Published 2021-03-31 13:53:57
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..