പഞ്ഞി പോലൊരു സോഫ്റ്റ്‌ വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയാലോ !! Soft and Spongy Vattayappam

പഞ്ഞി പോലൊരു സോഫ്റ്റ്‌ വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയാലോ !! Soft and Spongy Vattayappam

Description :

ഒരു ചോദ്യം എന്താണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വട്ടയപ്പം പഞ്ഞി പോലെ ആവത്തെ?…..ആവും😀 ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കൂ How To Make Soft and Spongy Vattayappam


Rated 4.80

Date Published 2020-12-29 01:07:42
Likes 1583
Views 54255
Duration 17:45

Article Categories:
Kerala · Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..