പകുതി വിലയിൽ ഞാൻ വാങ്ങിയ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കണ്ടാലോ |SHOPPING VLOG|| BLACK FRIDAY SHOPPING

പകുതി വിലയിൽ ഞാൻ വാങ്ങിയ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കണ്ടാലോ |SHOPPING VLOG|| BLACK FRIDAY SHOPPING

Description :

നോക്കി ഇരുന്നാൽ പകുതി വിലയിൽ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോപ്പിംഗ്


Rated 4.64

Date Published 2020-11-29 14:46:41
Likes 1242
Views 77182
Duration 33:48

Article Categories:
Kerala · Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..