ട്രിക് & ടിപ്സ് ഇനി ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാം ജിലേബി നല്ല എളുപ്പത്തിൽ /Instant Crunchy and Juicy jalebi

ട്രിക് & ടിപ്സ് ഇനി ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാം ജിലേബി നല്ല എളുപ്പത്തിൽ /Instant Crunchy and Juicy jalebi

Description :

Maida -1cup..250 ml Curd – 3 tbsp oil – 1 tbsp Baking powder-3/4 tsp Water – 1/2 c +2 tbsp Orange color -1/8 tsp For syrup Sugar – 1 1/2 CUP Water -3/4 CUP …


Rated

Date Published 2020-07-10 15:31:53
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..