ചോക്ലേറ്റ് ഇല്ലാതെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് കൊക്കോപൗഡർ ക്രീം ബീറ്റർ ഓവൻ ബട്ടർ ചേർക്കാതെ CHOCOLATE CAKE

ചോക്ലേറ്റ് ഇല്ലാതെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് കൊക്കോപൗഡർ ക്രീം ബീറ്റർ ഓവൻ ബട്ടർ ചേർക്കാതെ CHOCOLATE CAKE

Description :

Eggs – 2 Powdered sugar – ½ glass Oil – ½ glass Maida / all-purpose flour – 1 glass Coffee powder – 1 tsp Baking powder – 1 ¼ tsp Salt – a pinch Milk – as per …


Rated

Date Published 2020-12-15 18:45:02
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Article Categories:
Kerala · Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..