ഉരുളക്കിഴങ്ങും അരിപൊടിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ || Potato rice flour snack

ഉരുളക്കിഴങ്ങും അരിപൊടിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ || Potato rice flour snack

Description :

INGREDIENT LIST AND RECIPE WILL BE UPLOADED SOON!


Rated 4.85

Date Published 2021-04-12 10:04:20
Likes 824
Views 20584
Duration 12:36

Article Categories:
Kerala · Malayalam · Rice · Snack

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..