ഇത് ഒരെണ്ണം മതി വയർ നിറയുവാൻ ചപ്പാത്തി കഴിച്ചു മടുത്തെങ്കിൽ ഇനി ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ Easy Snacks

ഇത് ഒരെണ്ണം മതി വയർ നിറയുവാൻ ചപ്പാത്തി കഴിച്ചു മടുത്തെങ്കിൽ ഇനി ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ Easy Snacks

Description :

ഒരണ്ണം കഴിച്ചാൽ മതി പിന്നെ വേറൊന്നും കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല😋😋
Dough
Egg – 1
Sugar – 2tbsp

Salt – ½ tsp

Plain flour – 2cup

Luke warm water – ¾ cup

Yeast – 1tsp

Oil – 2tbsp

Chicken fry

Boneless chicken – 500g

Ginger garlic paste-1 tablespoon

Kashmiri red chilli powder-as per taste

Corn flour-two tablespoon

Plain flour-1 tablespoon

Soya sauce – 1 tbsp

Salt – to taste

Oil – to fry

Mayonnaise

Egg -1

Vinegar – 1tbsp

Garlic – 2 cloves

Olive oil

Salt – to taste

Hi everyone, today I am here with a very interesting and tasty snack recipe..

To prepare the outer dough, break an egg into a large bowl and add 2 tablespoons of sugar and half a teaspoon of salt and mix really well until the salt and sugar dissolves in the egg..

You can use either powdered sugar or sugar with small granules.

Next, mix 1 teaspoon of yeast in 3 x 4 cup of lukewarm water and mix well until the use dissolves dissolves in the water..

Next, add 2 cups of plain flour into the egg mixture and add the East solution along with 2 tablespoons of oil and mix well into a soft and sticky dough.. The dough should be softer than normal Chapati dough.

Once the dough is ready, leave it to rise.


Rated 4.76

Date Published 2021-04-23 10:14:20
Likes 1845
Views 108757
Duration 15:34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..