ഇതും കുടി ചേർത്തു പഴം പൊരി ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ഇതാണ് ഹോട്ടലിലെ പഴം പൊരി രഹസ്യം Kerala Pazhampori

ഇതും കുടി ചേർത്തു പഴം പൊരി ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ഇതാണ് ഹോട്ടലിലെ പഴം പൊരി രഹസ്യം Kerala Pazhampori

Description :

ഇതാണ് ഹോട്ടലിലെ പഴം പൊരി നന്നാവുന്നതിന്റെ രഹസ്യം ഇനി ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ Kerala Pazhampori Plain flour – 2 cups …


Rated

Date Published 2021-04-22 14:19:56
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Article Categories:
Kerala · Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..