మీరు అడిగిన వంకాయ మసాలా కర్రీ బిరియానీలోకి ఇది పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ Masala Brinjal Curry For Biryani

మీరు అడిగిన వంకాయ మసాలా కర్రీ బిరియానీలోకి ఇది పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ Masala Brinjal Curry For Biryani

Description :

Here is the Masala Vanakaya (Brinjal )Curry Recipe which is perfect combination for Biriyanis in Telugu, This combination curry is mostly used in Nellore region, do try this and share your experiences in the comments.

2 Kg Chicken Dum Biriyani Recipe https://youtu.be/afsCcw9IY80


Rated 4.86

Date Published 2021-11-08 07:05:16
Likes 1250
Views 75614
Duration 4:58

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..