పాతకాలం పద్దతిలో గోంగూర కూర అన్నం లోకి అదిరిపోద్ది Gongura curry Recipe Telugu

పాతకాలం పద్దతిలో గోంగూర కూర అన్నం లోకి అదిరిపోద్ది Gongura curry Recipe Telugu

Description :

Gongura Kura Recipe Telugu /Gongura Recipe/Sorreal Leaves Curry

My Video Gear Details
—————————————
Canon M50 Link https://amzn.to/2MXfKGA
Sony 6400 Link https://amzn.to/3aWGTRR
Good SL 60 Light https://amzn.to/3b1Pdjz
Boya Mic https://amzn.to/2MZhSNV
Rode Wireless Go https://amzn.to/3d67COM
Rode Mic Go. https://amzn.to/2Ovzhyl
Maono AU Voice Over Mic https://amzn.to/371Incz
MacBook Air https://amzn.to/3qeR76G
Simpex Tripod https://amzn.to/3tOYLH9
Sigma 30 mm Lens https://amzn.to/3rMj3Pw

Disclaimer : Above links are affiliated Links to Products I Use, I will get commission if you buy products from these links


Rated 4.86

Date Published 2021-02-03 06:31:06
Likes 2064
Views 139865
Duration 3:56

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..