ఎప్పుడు తినే ఇడ్లిలు బోర్కొడితే అప్పటికప్పుడు హీల్తి గా ఇలా చేసుకోండి Moong Idal Idli

ఎప్పుడు తినే ఇడ్లిలు బోర్కొడితే అప్పటికప్పుడు హీల్తి గా ఇలా చేసుకోండి Moong Idal Idli

Description :

Instant Moong Dal Idli / instant Idli / rava Idli.


Rated

Date Published 2020-11-27 09:16:48
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..