ഒരു തുള്ളി എണ്ണ പോലും ഒഴിക്കാതെഅടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ കയ്പ്പില്ലാത്ത ഒരു പാവയ്ക്ക തീയൽ /Bitterguard curry

ഒരു തുള്ളി എണ്ണ പോലും ഒഴിക്കാതെഅടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ കയ്പ്പില്ലാത്ത ഒരു പാവയ്ക്ക തീയൽ /Bitterguard curry

Description :

Pavayka(Bitterguard) theeyal without oil

Ingredients
Pavayka – 1 medium
Onion – 1 small
Green chilli – 3 to 4
ginger
Coconut pieces
Curry leaves
Grated coconut
Shallots
Coriander powder – 1+1/2 tbsp
Chilli powder –
Turmeric powder – 1/2 tsp
Uluva – 2 pinch
Valanpuli – As per the taste


Rated nan

Date Published 2021-01-15 11:55:42
Likes 0
Views 8
Duration 5:5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..