பானை பொங்கல் சுலபமாக வைக்கலாம் வாங்க|Sakkarai Pongal|Millet Sweet Pongal

பானை பொங்கல் சுலபமாக வைக்கலாம் வாங்க|Sakkarai Pongal|Millet Sweet Pongal

Description :

PONGAL CELEBRATION PROCEDURE https://youtu.be/LXUNxnKoAnQ
Home decluttering https://youtu.be/6lxc28nkgLk
deep cleaning https://youtu.be/Kjuz1Uqf1Bk
rice pongal in cooker https://youtu.be/YGnpn_9OZZ4
millet ven pongal https://youtu.be/Jg4meoG0IHM
ven pongal https://youtu.be/pECmZ98TMfs
grand veg lunch meals for pongal https://youtu.be/BCNeRgK60dc
pumpkin recipes https://youtu.be/XwlKG7dL20c

Lets see how to make traditional pongal
in mudpot
I prepare pongal today with millet.You can replace
millet with raw rice with same meaurement
I took foxtail millet(thinai rice)
you can replace any millet or raw rice
Lets draw rice kolam on stove before keeping pongal
soaked some raw rice in water for 1 hour
drained and ground to fine paste
put small cloth in rice paste and draw rice rangoli on
stove
drawn colorful rangoli in entrance of home too
Foxtail millet 1 cup
moong dal 1/2cup
Rinse well twice and add 7cups of water and
soak for 30mins in water
Clean the mudpot well
decorate with vibhoothi paste in pongal pot
chandan and kum kum
it gets bright when it gets dry
Tie turmeric plant around the neck of pot
use the same soaked water of rice
and dal and add to pot
This water forms froth when it gets heated up
Keep in sim flame when you see froth and call
your family members to shout
pongalo pongal in rejoice
PONGAL O PONGAL
thats the kolavi sound
check whether the stove is on because of boiling over
ask all family members to put rice dal in boiling water
cook this rice and dal well .It takes about 10 to 15mins
Dont add jaggery before rice and dal gets cooked
stir occasionally
check whether it is cooked
you can add jaggery directly if it is pure without dust
2 cups powdered jaggery
if you use jaggery with dust,then make syrup separately
and filter to it
rice and dal is cooked well soft.Now add jaggery 2 cups
pinch of salt and 2 tsp ghee
rice and jaggery should blend together
cashews and raisin 10
1/2tsp cardamom powder
cook for 10 to 15mins
in sim flame
2tsp ghee
This is correct consistency.It gets thick when it cools down
Do pooja by keeping vegetables and it is
thanks giving to sun god and farmers
music credits:bensound.com


Rated 4.67

Date Published 2021-01-08 03:30:00
Likes 225
Views 9616
Duration 8:13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..