கீரை தண்டு தூக்கி போடாம இது செய்து கொடுங்கள்/Dont throw Spinach stem

கீரை தண்டு தூக்கி போடாம இது செய்து கொடுங்கள்/Dont throw Spinach stem

Description :

Hi friends,welcome to madhu samayal
Todays video is recipe
using the spinach stems
which we used to throw
even stems of greens have nutrients in it
today i used drumstick stems
you can use any greens stem for making
this recipe
chop the stems into 2inch size pieces
wash well before chopping
rinse well
5curryleaf
garlic pod 1
pinch of cinnamon
7shallots
1tsp pepper corns
we can pound these
if you dont have time to pound ,
then you can grind in mixie along
with tomato
mash 1 tomato
in a cooker ,1tbs butter
you can use oil instead of butter
pound masala
nice aroma comes
mashed tomato
turmeric 1/4tsp
salt
1cup heaped stems of greens
saute well to enhance its flavor
3cups water
close and keep in high
till steam comes
keep in sim and put weight
for 10mins
after 10mins
Open after gas released
check salt and add if needed at this stage
strain it
garnish with chopped coriander
it increases hemoglobin level
this is cheap yet healthy recipe
sprinkle some pepper powder
This soup is rich in calcium
and many nutrients
immunity boosting foods are so
important in our daily life
serve this soup for you family
do have this on chill days
try and tell you feedback friends
thank you
Music credits:
Bensound.com


Rated 4.72

Date Published 2020-11-20 03:30:00
Likes 137
Views 5794
Duration 4:55

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..