స్ట్రీట్ స్టైల్ చికెన్ ఫ్రాంకీ ని ఇంట్లోనే సులభంగా తయారుచేసుకోండి | Chicken Frankie In Telugu

స్ట్రీట్ స్టైల్ చికెన్ ఫ్రాంకీ ని ఇంట్లోనే సులభంగా తయారుచేసుకోండి | Chicken Frankie In Telugu

Description :

స్ట్రీట్ స్టైల్ చికెన్ ఫ్రాంకీ ని ఇంట్లోనే సులభంగా తయారుచేసుకోండి | Chicken Frankie In Telugu

Ingredients:
2-3 tbsp Oil
3 Onion chopped
1 tsp Ginger paste
1 tsp Garlic paste
1 tsp Coriander seed powder
1 tsp Cumin seed powder
1/4 tsp Turmeric powder
1 tsp Red Chilli powder
3/4 kg Chicken marinated
Coriander leaves
1/2 tsp Butter
Chapati
2 Eggs
Frankie Masala
Butter
Green Chillies chopped & soaked in vinegar

Method of preparation:
Heat oil in a vessel add onion and saute them till they are nice and translucent.
Add ginger paste garlic paste saute it till the raw smell goes off.
Add coriander seed powder cumin seed powder turmeric powder red chilli powder and saute it for a minute.
Add marinated chicken switch the flame to high and sear the chicken for 2 mins.
Reduce the flame cover and cook it.
Add coriander mix well and keep it aside.
Fry the chapati in butter.
In the same pan add butter and pour egg and place the chapati on it.
Take it out on a plate spread some onions Frankie masala Green Chillies chopped & soaked in vinegar.
Put some chicken on one side and roll it.
Cover it with a foil and our Frankie is ready

Live Food Telugu YouTube Channel brings you fun food ideas and recipes for your cooking and baking adventures. We believe that home cooking should always be fun, interesting, and easy to do! Enjoy our collection of fun and easy food tutorials! With recipes ranging from healthy dinners to sugary sweet delights, there are a plethora of creative options to spice up your home cooking. Our easy-to-follow, wonderfully edited videos show you how to cook and bake these recipes with ease.

Also Watch :

చాల సింపిల్ గా ఇంట్లోనే మైసూర్ పాక్ తయారీ — https://youtu.be/itS6Q-tJHPM

నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోయే వెన్న ఉండలు – శంకర్ పాళీ — https://youtu.be/-soHnvgpTH0

కేవలం 10 ని లో బంగాళాదుంపలతో అదిరిపోయే బిస్కెట్లు —https://youtu.be/ppiWT8CNJVk

అటుకుల కేసరి – ఉగాది స్పెషల్ స్వీట్ — https://youtu.be/z31mU0qwgEA

పెసరపప్పుతో ఇంట్లోనే ఇలా మూంగ్ దాల్ స్నాక్స్ చేసుకోండి — https://youtu.be/j-6cq2c-E8M

రేగి పండుతో వడియాలు ఎలా చేస్తారో ఈ వీడియోలో చూడండి —https://youtu.be/tQuUkM1UaDw

బంగాళాదుంపలతో చక్రాలు — https://youtu.be/N4o-St2HlNc

క్రిస్పీ పొటాటో చిప్స్ ఇంట్లోనే ఇలా తయారుచేసుకోండి — https://youtu.be/V8B8_LZRqCY

ఈ న్యూ ఇయర్ కి రెడ్ వెల్వెట్ కేక్ ఇంట్లోనే చేస్కొండి — https://youtu.be/5TxIUgVQumM

Follow Us On:
Facebook: https://www.facebook.com/LiveFoodOfficial/
Twitter: https://twitter.com/LiveFood2
Instagram:https://www.instagram.com/livefoodtelugu/
Pinterest:https://in.pinterest.com/livefood0/_saved/
Tumblr:https://www.tumblr.com/blog/thelivefood
WordPress:https://wordpress.com/home/livefoodtelugu.wordpress.com

#ChickenFrankie #StreetStyleFrankie #Frankie


Rated 4.47

Date Published 2021-04-08 09:30:15
Likes 17
Views 331
Duration 7:3

Article Categories:
Andhra · Chicken · South Indian · Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..