మెత్తబడిన మరమరాలతో ఇలా చేస్తే చాలా రోజులు కరకరలాడుతూ నిలువ ఉంటాయి | Spicy Murmura Mixture

మెత్తబడిన మరమరాలతో ఇలా చేస్తే చాలా రోజులు కరకరలాడుతూ నిలువ ఉంటాయి | Spicy Murmura Mixture

Description :

మెత్తబడిన మరమరాలతో ఇలా చేస్తే చాలా రోజులు కరకరలాడుతూ నిలువ ఉంటాయి | Spicy Murmura Mixture | బొరుగుల Mixture | Spicy Puffed Rice Mixture

Borugula Mixture,Maramarala Mixture,Pidathakindha Pappu,Muntha Masala,Murmura Mixture in Telugu

#MurmuraMixture #Borugulu #Snacks #CrispyMurmura #MurmuraChivada


Rated 4.88

Date Published 2020-11-26 07:04:25
Likes 39
Views 877
Duration 8:7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..