న్యూ స్టైల్ లో వేడివేడిగా ఇలా మ్యాగీ ఆమ్లెట్ చేసుకోండి | Perfect Maggie Omelets Recipe in Telugu

న్యూ స్టైల్ లో వేడివేడిగా ఇలా మ్యాగీ ఆమ్లెట్ చేసుకోండి | Perfect Maggie Omelets Recipe in Telugu

Description :

న్యూ స్టైల్ లో వేడివేడిగా ఇలా మ్యాగీ ఆమ్లెట్ చేసుకోండి | Perfect Maggie Omelets Recipe in Telugu

Ingredients…

1 pack Maggi
1 cup water
Salt to taste
2 eggs
Onion 2 tbs
Capsicum 2 tbs
Coriander 1 tbs
Chili 1 tsp
Oil as required
Chili flakes
Black pepper

Live Food Telugu YouTube Channel brings you fun food ideas and recipes for your cooking and baking adventures. We believe that home cooking should always be fun, interesting, and easy to do! Enjoy our collection of fun and easy food tutorials! With recipes ranging from healthy dinners to sugary sweet delights, there are a plethora of creative options to spice up your home cooking. Our easy-to-follow, wonderfully edited videos show you how to cook and bake these recipes with ease.

Also Watch :

చాల సింపిల్ గా ఇంట్లోనే మైసూర్ పాక్ తయారీ — https://youtu.be/itS6Q-tJHPM

నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోయే వెన్న ఉండలు – శంకర్ పాళీ — https://youtu.be/-soHnvgpTH0

కేవలం 10 ని లో బంగాళాదుంపలతో అదిరిపోయే బిస్కెట్లు —https://youtu.be/ppiWT8CNJVk

అటుకుల కేసరి – ఉగాది స్పెషల్ స్వీట్ — https://youtu.be/z31mU0qwgEA

పెసరపప్పుతో ఇంట్లోనే ఇలా మూంగ్ దాల్ స్నాక్స్ చేసుకోండి — https://youtu.be/j-6cq2c-E8M

రేగి పండుతో వడియాలు ఎలా చేస్తారో ఈ వీడియోలో చూడండి —https://youtu.be/tQuUkM1UaDw

బంగాళాదుంపలతో చక్రాలు — https://youtu.be/N4o-St2HlNc

క్రిస్పీ పొటాటో చిప్స్ ఇంట్లోనే ఇలా తయారుచేసుకోండి — https://youtu.be/V8B8_LZRqCY

ఈ న్యూ ఇయర్ కి రెడ్ వెల్వెట్ కేక్ ఇంట్లోనే చేస్కొండి — https://youtu.be/5TxIUgVQumM

Follow Us On:
Facebook: https://www.facebook.com/LiveFoodOfficial/
Twitter: https://twitter.com/LiveFood2
Instagram:https://www.instagram.com/livefoodtelugu/
Pinterest:https://in.pinterest.com/livefood0/_saved/
Tumblr:https://www.tumblr.com/blog/thelivefood
WordPress:https://wordpress.com/home/livefoodtelugu.wordpress.com

#MaggieOmeletRecipe #MaggieOmelet #NewStyleMaggieOmelet #LiveFoodTelugu


Rated 4.33

Date Published 2021-04-20 06:30:13
Likes 26
Views 664
Duration 4:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..