ట్రైన్ లో అమ్మే ఉల్లిపాయ చిట్టి సమోసా ఇక ఇంట్లోనే | Crunchy Onion Samosa Recipe | Chitti Samosa

ట్రైన్ లో అమ్మే ఉల్లిపాయ చిట్టి సమోసా ఇక ఇంట్లోనే | Crunchy Onion Samosa Recipe | Chitti Samosa

Description :

ట్రైన్ లో అమ్మే ఉల్లిపాయ చిట్టి సమోసా ఇక ఇంట్లోనే | Crunchy Onion Samosa Recipe | Chitti Samosa

#OnionSamosa #ChittiSamosa #SamosaRecipe #Snacks


Rated 4.30

Date Published 2020-11-21 09:13:09
Likes 1309
Views 137823
Duration 8:6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..