ఇలా బనానా చిప్స్ చేస్తే క్రిప్సి గా పర్ఫెక్ట్ గా వస్తాయి | Kerala Style Banana Chips in Telugu

ఇలా బనానా చిప్స్ చేస్తే క్రిప్సి గా పర్ఫెక్ట్ గా వస్తాయి | Kerala Style Banana Chips in Telugu

Description :

ఇలా బనానా చిప్స్ చేస్తే క్రిప్సి గా పర్ఫెక్ట్ గా వస్తాయి | Kerala Style Banana Chips in Telugu

Store it in an Airtight Container at Room Temperature. It will stay fresh for up to 1 Week
Tips For Making Banana Chips
1)The slices are kept in the Cool Water so that they don’t darken and Stiff .then drained and wiped dry with clean kitchen towels and then fried. You can also directly slice the banana in the oil and fry it. Though this requires some practice.
2)Also you really need to make these slices thin But Not Too Thick Knor Too Thin so I would suggest using a slicer or Knife which slices Thinly(Don’t Use Potato Slicer)
3)While frying doesn’t add too much of the slices and doesn’t overcrowd. The slices stick to each other and don’t become crisp. So you have to fry in batches.
4)I have seasoned the banana chips with Salt Red Chilli Powder& Chat Masala. Though you can use your own choice of herbs and spices.
5)These banana chips can be baked too. However, I did not have great results with baked banana or potato chips. So I got back to the old method of frying them.

Note :

If the banana chips become soft after some time for whatever reasons then just take them in a microwave-safe bowl and microwave for a minute or more if required.

Live Food Telugu YouTube Channel brings you fun food ideas and recipes for your cooking and baking adventures. We believe that home cooking should always be fun, interesting, and easy to do! Enjoy our collection of fun and easy food tutorials! With recipes ranging from healthy dinners to sugary sweet delights, there are a plethora of creative options to spice up your home cooking. Our easy-to-follow, wonderfully edited videos show you how to cook and bake these recipes with ease.

Also Watch :

చాల సింపిల్ గా ఇంట్లోనే మైసూర్ పాక్ తయారీ — https://youtu.be/itS6Q-tJHPM

నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోయే వెన్న ఉండలు – శంకర్ పాళీ — https://youtu.be/-soHnvgpTH0

కేవలం 10 ని లో బంగాళాదుంపలతో అదిరిపోయే బిస్కెట్లు —https://youtu.be/ppiWT8CNJVk

అటుకుల కేసరి – ఉగాది స్పెషల్ స్వీట్ — https://youtu.be/z31mU0qwgEA

పెసరపప్పుతో ఇంట్లోనే ఇలా మూంగ్ దాల్ స్నాక్స్ చేసుకోండి — https://youtu.be/j-6cq2c-E8M

రేగి పండుతో వడియాలు ఎలా చేస్తారో ఈ వీడియోలో చూడండి —https://youtu.be/tQuUkM1UaDw

బంగాళాదుంపలతో చక్రాలు — https://youtu.be/N4o-St2HlNc

క్రిస్పీ పొటాటో చిప్స్ ఇంట్లోనే ఇలా తయారుచేసుకోండి — https://youtu.be/V8B8_LZRqCY

ఈ న్యూ ఇయర్ కి రెడ్ వెల్వెట్ కేక్ ఇంట్లోనే చేస్కొండి — https://youtu.be/5TxIUgVQumM

Follow Us On:
Facebook: https://www.facebook.com/LiveFoodOfficial/
Twitter: https://twitter.com/LiveFood2
Instagram:https://www.instagram.com/livefoodtelugu/
Pinterest:https://in.pinterest.com/livefood0/_saved/
Tumblr:https://www.tumblr.com/blog/thelivefood
WordPress:https://wordpress.com/home/livefoodtelugu.wordpress.com

#BananaChips #YellowBananaChips


Rated 5.00

Date Published 2021-04-04 07:30:03
Likes 16
Views 700
Duration 2:45

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..