ఇంట్లోనే నువ్వుల లడ్డు ఇలా చేసుకొని తింటే జన్మలో కాన్సర్ రాదు |Nuvvula Laddu Recipe|Live Food Telugu

ఇంట్లోనే నువ్వుల లడ్డు ఇలా చేసుకొని తింటే జన్మలో కాన్సర్ రాదు |Nuvvula Laddu Recipe|Live Food Telugu

Description :

ఇంట్లోనే నువ్వుల లడ్డు ఇలా చేసుకొని తింటే జన్మలో కాన్సర్ రాదు | Nuvvula Laddu Recipe | Live Food Telugu
Sesame laddu/Nuvvula Laddu:
Ingredients:
Sesame seeds-cup-250grms-
Jaggary-250grms
water-100 ml
Cardamom powder-1 tbsp
#NuvvulaLaddu#Sweets#Recipes#LiveFood#


Rated 4.53

Date Published 2020-03-04 06:45:55Z
Likes 338
Views 38449
Duration 0:10:02

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..