ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ famous ತಿಂಡಿ ತೈರ್ವಡೆ ಅಥವಾ ಮೊಸರು ವಡೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನThair vada Curd vada recipe

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ famous ತಿಂಡಿ ತೈರ್ವಡೆ ಅಥವಾ ಮೊಸರು ವಡೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನThair vada Curd vada recipe

Description :

ಮೊಸರುವಡೆ #thairvada #curdvada #kavyascookingchannel For business enquiries please contact me on kavyakumar1890@gmail.com Glad you found my …


Rated

Date Published 2020-12-05 07:59:29
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..