ಕೇವಲ1ಕಪ್ ಅನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿ ಬೇಜಾನ್ ಸೆಂಡಿಗೆ ಬಹಳ ತಿಂಗಳು ತನಕ store ಮಾಡಬಹುದು Rice fryums recipe

ಕೇವಲ1ಕಪ್ ಅನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿ ಬೇಜಾನ್ ಸೆಂಡಿಗೆ ಬಹಳ ತಿಂಗಳು ತನಕ store ಮಾಡಬಹುದು Rice fryums recipe

Description :

fryums #sendigechakkuli For business enquiries please contact me on kavyakumar1890@gmail.com Glad you found my videos on YouTube.. If you are new to …


Rated

Date Published 2021-01-29 10:30:54
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..