ഗ്രില്ലിനും, മന്തിക്കും, ബിരിയാണിക്കും കൂടെ കൂട്ടാൻ സൂപ്പർ / DATES CHATNI

ഗ്രില്ലിനും, മന്തിക്കും, ബിരിയാണിക്കും കൂടെ കൂട്ടാൻ സൂപ്പർ / DATES CHATNI

Description :

#jassfoodbook

Our Facebook Page : https://www.facebook.com/jassfoodbook/


Rated 4.92

Date Published 2021-02-01 13:27:18
Likes 64
Views 1175
Duration 2:56

Article Categories:
Kerala · Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..