સોફ્ટ જુવાર ની રોટલી બનાવવાની પરફેક્ટ રીત/જુવાર ની રોટલી બનાવવાની એક દમ નવી રીત/Juvar Bhakri Recipe

સોફ્ટ જુવાર ની રોટલી બનાવવાની પરફેક્ટ રીત/જુવાર ની રોટલી બનાવવાની એક દમ નવી રીત/Juvar Bhakri Recipe

Description :

સોફ્ટ જુવાર ની રોટલી બનાવવાની પરફેક્ટ રીત/જુવાર ની રોટલી બનાવવાની એક દમ નવી રીત
જુવાર ના રોટલા /Juvar Bhakri Recipe/How to make juvar Bhakri at home/Soft juvar na rotla banavvani saral rit.
#જુવાર_ની _રોટલી _બનાવવાની _એકદમ_નવી_રીત
#જુવાર_ની_રોટલી
#Juvar_bhakri
#GujratiRecipe


Rated 4.83

Date Published 2021-01-21 08:13:21
Likes 226
Views 5865
Duration 5:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..