શ્રાદ્ધ માટે પરફેક્ટ દૂધ પાક અને પુરી બનાવતા શીખોGujarati Dudh Pak Recipe/Dudh Pak Puri Recipe/Kheer

શ્રાદ્ધ માટે પરફેક્ટ દૂધ પાક અને પુરી બનાવતા શીખોGujarati Dudh Pak Recipe/Dudh Pak Puri Recipe/Kheer

Description :

શ્રાદ્ધ માટે પરફેક્ટ દૂધ પાક અને પુરી બનાવતા શીખોGujarati Dudh Pak Recipe/Dudh Pak Puri Recipe/Kheer

Milk:500ml
Rice:2tbsp
Dry fruits:2tbsp
Sugar:3tbsp
Charoili:1tsp
Kesar:1/2tsp

puri
Wheat flour:1cup
Oil:2tsp
Water:1/2cup


Rated 4.90

Date Published 2021-09-22 08:06:24
Likes 199
Views 10798
Duration 5:11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..