શરીર ને તાજગી અને ઠંડક આપે એવું લીબું નું શરબત/ ટેસ્ટી શરબત /Summer Special Drink/Gud Sarbat Recipe

શરીર ને તાજગી અને ઠંડક આપે એવું લીબું નું શરબત/ ટેસ્ટી શરબત /Summer Special Drink/Gud Sarbat Recipe

Description :

શરીર ને તાજગી અને ઠંડક આપે એવું લીબું નું શરબત/ ટેસ્ટી શરબત /Summer Special Drink/Gud Sarbat Recipe/How to make Jaggery Sarbat Recipe/Summer Special Drink Recipe/
#ગોળ_નું_શરબત
#Summer_Special_Drink
#લીબું_નું_શરબત
#Gujarati_Kitchen


Rated 5.00

Date Published 2021-03-26 12:48:19
Likes 120
Views 2027
Duration 3:17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..