મગની દાળની નવી રેસીપી / moong daal new recipe by food Ganesha

મગની દાળની નવી રેસીપી / moong daal new recipe by food Ganesha

Description :

મગની દાળની નવી રેસીપી / moong daal new recipe by food Ganesha YouTube channel.

#foodganesha #gujaratifood #gujaratirecipe


Rated 4.81

Date Published 2021-03-24 15:32:24
Likes 273
Views 15266
Duration 3:55

Article Tags:
· · · · ·
Article Categories:
Gujarati · Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..