બાદશાહી સરગવાનું શાક/ સરગવાના શાકની રેસીપી/ Drumstick Sabji Recipe

બાદશાહી સરગવાનું શાક/ સરગવાના શાકની રેસીપી/ Drumstick Sabji Recipe

Description :

બાદશાહી સરગવાનું શાક/ સરગવાના શાકની રેસીપી/ Drumstick Sabji Recipe by Food Ganesha YouTube Channel.

#foodganesha #gujaratifood #gujaratishaak #drumstick #સરગવો


Rated 4.57

Date Published 2020-12-24 15:09:15
Likes 138
Views 6992
Duration 4:2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..