જમિયતપુરા ગામનું વાડીમા‌ બનતું આખા લસણનું ચટાકેદાર શાક/ લસણિયુની રેસીપી/ lasaniyu recipe

જમિયતપુરા ગામનું વાડીમા‌ બનતું આખા લસણનું ચટાકેદાર શાક/ લસણિયુની રેસીપી/ lasaniyu recipe

Description :

જમિયતપુરા ગામનું વાડીમા‌ બનતું આખા લસણનું ચટાકેદાર શાક/ લસણિયુની રેસીપી/ lasaniyu recipe by Food Ganesha YouTube Channel.

#foodganesha #gujaratifood #winterfood #streetfood


Rated 4.65

Date Published 2021-01-03 14:24:55
Likes 201
Views 7727
Duration 6:47

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..