ગાજરનો હલવો કૂકરમાં પરફેક્ટ માપ રીત સાથે/ ગાજરનો હલવો/ Gajar no Halwo Cooker ma Recipe

ગાજરનો હલવો કૂકરમાં પરફેક્ટ માપ રીત સાથે/ ગાજરનો હલવો/ Gajar no Halwo Cooker ma Recipe

Description :

ઝટપટ પંદર મિનિટમાં ગાજરનો હલવો કૂકરમાં પરફેક્ટ માપ રીત સાથે/ ગાજરનો હલવો/ ગાજર નો હલવો બનાવની રીત/ ઝટપટ ગાજરનો હલવો/ gajar no halwo cooker ma by FOOD Ganesha YouTube Channel.

#foodganesha #gujaratisweet #gujaratifood #gajarnohalvo #હલવો #ગાજર #winterfood #winterrecipes #wintercooking


Rated 4.65

Date Published 2020-11-23 14:49:01
Likes 280
Views 12814
Duration 10:9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..