ખૂબ જ ટેસ્ટી Crunchy ખજૂર બોલ/ Healthy Tasty Khajur balls Recipe

ખૂબ જ ટેસ્ટી Crunchy ખજૂર બોલ/ Healthy Tasty Khajur balls Recipe

Description :

ખૂબ જ ટેસ્ટી Crunchy ખજૂર બોલ/ Healthy Tasty Khajur balls Recipe By Food Ganesha YouTube Channel.

#foodganesha #gujaratifood #winterfood #gujaratirecipe #winterrecipe #wintercooking


Rated 4.73

Date Published 2020-12-12 14:45:02
Likes 122
Views 4019
Duration 6:10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..