ખજૂર મરચાનું અથાણું/ Khajur Marcha nu Athanu by Sudhaben Trambadia from Junagadh

ખજૂર મરચાનું અથાણું/ Khajur Marcha nu Athanu by Sudhaben Trambadia from Junagadh

Description :

ખજૂર મરચાનું અથાણું/ Khajur Marcha nu Athanu by Sudhaben Trambadia from Junagadh by Food Ganesha YouTube Channel.

#foodganesha #gujaratirecipe #winterfood #winterrecipe #wintercooking #rasoinirani


Rated 4.85

Date Published 2020-12-19 10:20:17
Likes 94
Views 2300
Duration 5:12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..