કારેલાનું શાક નથી ભાવતું? તો બનાવો આ રીતે/ karela nu shaak recipe

કારેલાનું શાક નથી ભાવતું? તો બનાવો આ રીતે/ karela nu shaak recipe

Description :

કારેલાનું શાક નથી ભાવતું? તો બનાવો આ રીતે/ karela nu shaak recipe by Food Ganesha YouTube channel.

#foodganesha #gujaratifood #gujaratishaak


Rated 4.59

Date Published 2020-04-27 12:04:12Z
Likes 289
Views 28189
Duration 0:05:20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..