ઓળો તો બો ખાધો હશે પણ આ નવો સ્વાદ ટ્રાઈ કરજો/રીંગણ નું ભરથું ઓળો / NEW Olo Recipe

ઓળો તો બો ખાધો હશે પણ આ નવો સ્વાદ ટ્રાઈ કરજો/રીંગણ નું ભરથું ઓળો / NEW Olo Recipe

Description :

ઓળો તો બો ખાધો હશે પણ આ નવો સ્વાદ ટ્રાઈ કરજો/રીંગણ નું ભરથું ઓળો / NEW Olo Recipe/ રીંગણ નો ઓળો બનાવની રીત/ મેથી રીંગણ નું શાક નવી રીતે by FOOD Ganesha YouTube Channel.

#foodganesha #gujaratifood #gujaratishaak #winterfood #winterrecipe #wintercooking #villagefood #indianfood #food #khanakhajana #gujaratikhana


Rated 4.74

Date Published 2021-02-15 17:30:39
Likes 127
Views 5779
Duration 8:3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..