આખી ડુંગળીનું ચટાકેદાર શાક/ હોટેલોના શાક ને ભુલાવી દે એવું આખી ડુંગળીનુ શાક/ Whole Onion Sabji

આખી ડુંગળીનું ચટાકેદાર શાક/ હોટેલોના શાક ને ભુલાવી દે એવું આખી ડુંગળીનુ શાક/ Whole Onion Sabji

Description :

આખી ડુંગળીનું ચટાકેદાર શાક/ હોટેલોના શાક ને ભુલાવી દે એવું આખી ડુંગળીનુ શાક/ Whole Onion Sabji by Food Ganesha YouTube Channel.

#foodganesha #gujaratifood #gujaratishaak #dungadi #ડુંગળી


Rated 4.78

Date Published 2021-03-20 15:26:51
Likes 131
Views 3834
Duration 8:27

Article Tags:
· · · · ·
Article Categories:
Gujarati · Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..