અડદની દાળ નવી રીતથી/ વિન્ટર સ્પેશિયલ અડદની દાળ અને રોટલા/ Adad ni Daal recipe

અડદની દાળ નવી રીતથી/ વિન્ટર સ્પેશિયલ અડદની દાળ અને રોટલા/ Adad ni Daal recipe

Description :

અડદની દાળ નવી રીતથી/ વિન્ટર સ્પેશિયલ અડદની દાળ અને રોટલા/ Adad ni Daal recipe by Food Ganesha YouTube Channel.

#foodganesha #gujaratifood #winterfood #winterrecipe #wintercooking #villagefood


Rated 4.84

Date Published 2021-02-03 14:39:42
Likes 217
Views 7095
Duration 4:56

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..