సగ్గుబియ్యం వడియాలు పక్క కొలతలతో || Authentic Sabudana Papad | sabudana papad recipe | Sago Papad

సగ్గుబియ్యం వడియాలు పక్క కొలతలతో || Authentic Sabudana Papad | sabudana papad recipe | Sago Papad

Description :

కేవలం 10 నిమిషాల్లో సగ్గుబియ్యం వడియాలు తాయారు చెయ్యచ్చు పక్క కొలతలతో 1year తినచ్చు | Sabudana Papad

#Sabudanapapad || #Saggubiyyamvadiyalu || #Crazyrecipes


Rated 4.67

Date Published 2021-04-10 08:58:26
Likes 71
Views 3576
Duration 6:23

Article Categories:
Andhra · Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..