వడ లకి పిండి రుబ్బే పని లేకుండా కేవలం 5 నిమిషాల్లో Crispy వడలు రెడీ | No Need Of Vada Batter || Vada

వడ లకి పిండి రుబ్బే పని లేకుండా కేవలం 5 నిమిషాల్లో Crispy వడలు రెడీ | No Need Of Vada Batter || Vada

Description :

వడ లకి పిండి రుబ్బే పని లేకుండా కేవలం ౫ నిమిషాల్లో క్రిస్ప్య్ వడలు రెడీ

#Semyavada || #vadai || #crazyrecipes


Rated 3.75

Date Published 2021-10-12 06:58:04
Likes 3
Views 90
Duration 4:14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..