మైదా లేకుండా రాగి పిండి తో సేమ్యా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు తిని అందరు సూపర్ అంటారు | Semya at home

మైదా లేకుండా రాగి పిండి తో సేమ్యా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు తిని అందరు సూపర్ అంటారు | Semya at home

Description :

సేమ్యా ఇంట్లోనే చాల ఈజీ గా హెల్త్య్ గా తయారుచెయ్యచ్చు తిన్నారు అంటే
అస్సలు వదలరు

మైదా లేకుండా రాగి పిండి తో సేమ్యా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు తిని అందరు సూపర్ అంటారు | Semya at home

#Semya || #Ragisemya || #Crazyrecipes
Ingredients:
1.Ragi Flour – 1Cup
2. Rice Flour – 1Cup
3. Water – 2 and 1/4Cup
4. Salt – 1/2Spn
5. Oil – 1Spn


Rated 4.68

Date Published 2020-11-18 07:33:30
Likes 89
Views 3346
Duration 4:31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..