మూడు నెలలు నిల్వ ఉంటే ఇడ్లి దోస చట్నీ 1min లో రెడీ | Instant Chutney Mix | Idli,Dosa Chutney in 1min

మూడు నెలలు నిల్వ ఉంటే ఇడ్లి దోస చట్నీ 1min లో రెడీ | Instant Chutney Mix | Idli,Dosa Chutney in 1min

Description :

మూడు నెలలు నిల్వ ఉంటే ఇడ్లి దోస చట్నీ 1min లో రెడీ | Instant Chutney Mix | Idli,Dosa Chutney in 1min

#Chunetypowder || #Instantchutney || #Crazyrecipes


Rated 4.78

Date Published 2021-02-04 07:21:31
Likes 44
Views 422
Duration 4:56

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..