బియ్యం లేకుండా గోధుమరవ్వతో క్రిస్పీ దోసలు వారం రోజులు | Crispy Dosa Recipe Tips & Tricks – No Rice

బియ్యం లేకుండా గోధుమరవ్వతో క్రిస్పీ దోసలు వారం రోజులు | Crispy Dosa Recipe Tips & Tricks – No Rice

Description :

బియ్యం లేకుండా గోధుమ రవ్వతో క్రిస్పీ దోసలు వారం రోజులు తినచ్చు | Crispy WheatRava Dosa | Crispy Dosa

#Wheatravadosa || #Dosa || #Crazyrecipes


Rated 4.72

Date Published 2021-02-12 06:38:27
Likes 183
Views 1940
Duration 5:15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..