పేపర్ లాంటి దోస పిండి ఎలా వేయాలో బండి వాళ్ళని అడిగి మరి చేశా వారం రోజులు తినచ్చు | Paper Dosa | Dosa

పేపర్ లాంటి దోస పిండి ఎలా వేయాలో బండి వాళ్ళని అడిగి మరి చేశా వారం రోజులు తినచ్చు | Paper Dosa | Dosa

Description :

పేపర్ లాంటి దోస పిండి ఎలా వేయాలో బండి వాళ్ళని అడిగి మరి చేశా వారం రోజులు తినచ్చు | Paper Dosa | Dosa

#paperdosa || #Crispydosa || #crazyrecipes


Rated 4.86

Date Published 2021-12-02 06:45:41
Likes 35
Views 962
Duration 5:36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..