పెరుగు మిగిలితే ఇలాగ చెయ్యండి నెల రోజులు తినచ్చు | LeftOver Curd Murukku | Crispy Murukkulu in 10min

పెరుగు మిగిలితే ఇలాగ చెయ్యండి నెల రోజులు తినచ్చు | LeftOver Curd Murukku | Crispy Murukkulu in 10min

Description :

పెరుగు మిగిలితే ఇలాగ చెయ్యండి నెల రోజులు తినచ్చు | LeftOver Curd Murukku | Crispy Murukkulu in 10min

#Curdmurukkulu || #murukkulu || #Crazyrecipes
Curd murukkulu
challa chakralu
chakralu
jantikalu
saggubiyyam chakralu
how to make chakralu
crazy recipes
snacks for 1 month
instant snacks
rice flour snacks


Rated 4.92

Date Published 2021-01-04 12:09:37
Likes 60
Views 610
Duration 5:28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..