పిండి వేసే పని లేకుండా చిటికెలో హోటల్ క్రిస్ప్య్ దోస 1 తినే వాళ్ళు 4 తింటారు || Instant Dosa Chutney

పిండి వేసే పని లేకుండా చిటికెలో హోటల్ క్రిస్ప్య్ దోస 1 తినే వాళ్ళు 4 తింటారు || Instant Dosa Chutney

Description :

పిండి వేసే పని లేకుండా చిటికెలో హోటల్ క్రిస్ప్య్ దోస 1 తినే వాళ్ళు 4 తింటారు || Instant Dosa Chutney

#Instantdosa || #Newdosa || #Crazyrecipes


Rated 4.85

Date Published 2021-02-20 07:27:43
Likes 64
Views 585
Duration 5:17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..