పిండి లేకుండా ఎండలో పెట్టకుండా కొత్తిమీరతో వడియాలు | Rava Vadiyalu | Suji Ke Papad-Pindi Vadiyalu

పిండి లేకుండా ఎండలో పెట్టకుండా కొత్తిమీరతో వడియాలు | Rava Vadiyalu | Suji Ke Papad-Pindi Vadiyalu

Description :

ఎలాంటి పిండి తో పని లేకుండా ఎండలో పెట్టకుండా కొత్తిమీరతో వడియాలు || Instant Papad Within 10min
#Kottimeravadiyalu || #Papad || #Crazyrecipes


Rated 4.95

Date Published 2021-02-22 07:03:18
Likes 100
Views 800
Duration 5:53

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..